این اپلیکیشن اندرویدی در سال 1397 جهت گزارشگیری سریع مدیریتی جهت استفاده از سامانه جامع نظارت طراحی شد