سامانه نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه در سال 1393  مورد بهره برداری گردید