این سامانه تحت وب در سال 1396جهت آرشیو کلیه نقشه ها و پلن های واحد طراحی  مدیریت امور فنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ت طراحی شد